امروز: چهارشنبه 18 اکتبر 2017 | 2017 October 18

پوشاک و روسری

ژیوار

شماره غرفه: 2

مدیر غرفه: آقای شادمانی

تلفن: 44456798

جعفری

شماره غرفه: 5

مدیر غرفه: آقای جعفری

تلفن: 44456625

زارا

شماره غرفه: 10

مدیر غرفه: آقای قجری

تلفن: 9-44456918

مانتاواریا

شماره غرفه: 13-12-11

مدیر غرفه: آقای حسینی

تلفن: 1-44456260

بال

شماره غرفه: 16-15-14

مدیر غرفه: آقای فراشی

تلفن: 7-44456215

ایکات

شماره غرفه: 19-18

مدیر غرفه: آقای رضایی

تلفن: 2-44456840

20

شماره غرفه: 20

مدیر غرفه: آقای جعفری

تلفن:

پرشین فراگامان

شماره غرفه: 25

مدیر غرفه: آقای رئوفی نیا

تلفن: 4456210

آنسه باس

شماره غرفه: 26

مدیر غرفه: آقای تقوی

تلفن: 4456025

دنیای جوراب

شماره غرفه: 31

مدیر غرفه: آقای زارع

تلفن:

48

شماره غرفه: 48

مدیر غرفه: آقای قایمی

تلفن: 4456325

سان کیش

شماره غرفه: 50

مدیر غرفه: آقای رحیم خانی

تلفن: 4456335

نوآوران

شماره غرفه: 52

مدیر غرفه: آقای رئوفی نیا

تلفن: 7-4456106

جی استار

شماره غرفه: 64

مدیر غرفه: آقای فریادرس

تلفن: 4456774

نایت

شماره غرفه: 65

مدیر غرفه: آقای موسی زاده

تلفن: 4456039

تبلیغات