امروز: چهارشنبه 18 اکتبر 2017 | 2017 October 18

بانک و موسسات مالی

بانک ملی

شماره غرفه: 1

رییس بانک: آقای خوشبخت

تلفن: 8-44456347

بانک شهر

شماره غرفه: 46

رییس بانک: آقای اکبرزاده

تلفن: 5-44456833

بانک کشاورزی

شماره غرفه: 27

رییس بانک: آقای رحمانی

تلفن: 9-44456128

بانک ایران زمین

شماره غرفه: 28

رییس بانک: آقای رسایی

تلفن : 44456318

بانک ملت

شماره غرفه: 29

رییس بانک: آقای مقیمی

تلفن : 3-44456601

بانک صادرات

شماره غرفه: 30

رییس بانک: آقای مسلمی

تلفن : 3-44456522

بانک مسکن

شماره پلاک: 103

رییس بانک: آقای نصرت

تلفن: 4-44456631

تبلیغات