امروز: چهارشنبه 18 اکتبر 2017 | 2017 October 18

الکتریکی ، موبایل و کامپیوتر

صدف کیش

شماره غرفه: 56

مدیر غرفه: آقای نوری

تلفن: 3-44456662

سیب سفید

شماره غرفه: 98

مدیر غرفه: خانم زهتاب

تلفن: 3-4456742

پاسارگاد

شماره غرفه: 99

مدیر غرفه: آقای کیوان مهر

تلفن: 3-4456302

سیرا

شماره غرفه: 114

مدیر غرفه:

تلفن: 4456398

اپ تک

شماره غرفه: 124

مدیر غرفه: آقای 

تلفن: 4456158

msi

شماره غرفه: 160

مدیر غرفه: آقای جلوخانی

تلفن: 4456034

تبلیغات